Cây Bạc Đầu Bông

20.000

Đặc điểm Cây Bạc Đầu Bông :

–          Vị trí: hậu cảnh

–          Màu sắc: xanh, đầu bạc

–          Mức độ: dễ trồng

–          Tăng trưởng: rất nhanh

–          Nhu cầu ánh sáng: trung bình

–          Loại: cắt cắm

–          Chiều cao trong hồ:  đụng mặt nước

–          Trồng cạn: không thể

–          Độ khó : trung bình

–          Nhiệt độ: 18-28 độ

–          Cấu trúc cây : thân dài

–          Chiều cao : 5-15cm

–          Chiều rộng : 2-5 cm

Danh mục:
s